Bestuur en commissies

   0251-230342                info@tossheemskerk.nl

BESTUUR

   

Voorzitter 

Detlef Wolf

De voorzitter is het gezicht van de vereniging. Hij/zij is aanwezig bij verenigingsactiviteiten en onderhoudt contacten, onder andere met de KNGU en de gemeente. De voorzitter ziet erop toe dat het vastgestelde beleid wordt nageleefd. Hij/zij zit de (bestuurs)vergaderingen voor en zorgt voor een goed functionerend bestuur.

     

Secretaris

Vacature

TOSS zoekt iemand met een administratieve achtergrond, die het leuk vindt om verslagen te maken en die graag wil meedenken over alle voorkomende beleidszaken bij TOSS.
De secretaris van TOSS stelt de agenda op en notuleert bestuursvergaderingen (maandelijks) en algemene ledenvergaderingen (jaarlijks). De secretaris zorgt ervoor dat het opgestelde jaarplan wordt gevolgd en hij/zij denkt mee over het uit te voeren beleid.

     

Penningmeester

Jeroen Kleine (aftredend)

Roeland Zwanikken

 

De penningmeester betaalt de facturen en controleert de incasso (maandelijks). De penningmeester stelt de begroting op (jaarlijks) en bewaakt deze (maandelijks). De penningmeester maakt de jaarrekening aan de hand van boekingen uitgevoerd door de financiële administratie en controleert dit samen met de kascommissie (jaarlijks). De penningmeester denkt mee over het uit te voeren beleid. De salarisadministratie met alle personele aangelegenheden is uitbesteed aan een administratiekantoor.

     

Sportzaken

Anita van der Meer (aftredend)

Vacature

Het bestuurslid Sportzaken heeft als doel vormen beleid m.b.t. plezier, activiteiten, prestaties, niveau, instroom en trainersprofiel, zowel voor de recreatieve als selectiesporter. In overleg met de verenigingsmanager worden zaalroosters en planningen gemaakt, zowel voor wat betreft de eigen locatie als de buitenlocaties en is er aandacht voor de veiligheid en keuring van materialen. Het bestuurslid Sportzaken borgt samen met de verenigingsmanager de trainingsinhoud van zowel recreatieve lessen als selectietrainingen. Hij/zij is op de hoogte van wedstrijdzaken (KNGU) en houdt zich bezig met de opleidingen en werving van juryleden.

     

P&O

Anita van der Meer (aftredend)

Vacature

Het bestuurslid P&O is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid bij TOSS. Er is sprake van dienstverbanden met (assistent)trainers en stagecontracten met stagiaires van bijvoorbeeld CIOS en ALO. De salarisadministratie met alle bijbehorende personele aangelegenheden is uitbesteed aan een administratiekantoor. Het bestuurslid onderhoudt nauw contact met de verenigingsmanager over alle personeelsaangelegenheden en voert gesprekken (jaarlijks) met trainers over functioneren, scholingsbehoefte, veilig sportklimaat enz.

     

Ledenwerving

Vacature Wil je je graag bezig houden met zaken rondom ledenwerving? Kun je promotieacties organiseren en onderzoek doen naar nieuwe sportvormen voor TOSS?  
Het bestuurslid Ledenwerving is verantwoordelijk voor ledenwervingsacties en promotieactiviteiten. Hij/zij wordt ondersteund door de ledenwervingscommissie. Ook is het bestuurslid contactpersoon met betrekking tot het Nijntje Beweegdiploma en zorgt ervoor dat het KNGU-keurmerk hiervoor wordt gewaarborgd. Tenslotte doet hij/zij  onderzoek naar nieuwe sportvormen.
     

COMMISSIES

   

Activiteitencommissie

Fabiënne Zwanenburg
Ilona Appel
Saskia Korevaar
Chantal Smit

 

De doelstelling van de activiteitencommissie is clubbinding en ledenbehoud. Daartoe organiseert zij activiteiten voor de verschillende doelgroepen van TOSS (jeugd t/m groep 8, middelbare school en volwassenen). Voorbeelden hiervan zijn disco, instuif, kamp, enz. Ook regelt de activiteitencommissie de inkoop, decoratie en presentjes bij feestdagen, jubilea en huldigingen.

     

LedenwervingscommissieDe ledenwervingscommissie houdt zich bezig met de organisatie van ledenwervingsacties, zoals open dagen, demonstraties en uitreikingsdagen van Nijntje Beweegdiploma’s.  

     

Sponsorcommissie

Vacatures 4x

Zou je het leuk vinden om Vrienden van TOSS en sponsors te helpen zoeken? Of ben je goed in organiseren en lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij sponsoractiviteiten voor TOSS? Meld je dan aan als lid van de sponsorcommissie.
De sponsorcommissie heeft als doel de actie Vrienden en Sponsoren van TOSS uit te bouwen en contacten te onderhouden. De sponsor-commissie oriënteert zich op eventuele subsidieaanvragen. Men organiseert activiteiten zoals supermarktacties (Deen Jeugd Sponsoractie) en Grote Club Actie. Intern regelt de sponsorcommissie sponsorlopen, rommelmarkten en sponsordagen/-bijeenkomsten.

     

Wedstrijdcommissie

Monique Bleeker
Marga Langendijk
Patricia Warns

Vacatures 2x

Wil je helpen om de organisatie van de wedstrijden tot een succes te maken? TOSS vindt het belangrijk om onze sporters een leuke, sportieve wedstrijddag te bezorgen. Meld je aan als lid van de wedstrijdcommissie als je een steentje hieraan wilt bijdragen.
De wedstrijdcommissie organiseert wedstrijden die bij TOSS worden gehouden, zoals clubkampioenschappen voor zowel de selectiegroepen (jaarlijks) als voor de recreatie jeugd (jaarlijks), basiswedstrijden voor de jongste selectieturnsters en ontmoetingswedstrijden voor de recreatie. Vanuit de KNGU wordt TOSS (1 à 2 keer per jaar) geacht om te assisteren bij de organisatie van wedstrijden. Denk aan catering, kassa, telcommissie, wedstrijdleiding, enz.

     

Kascommissie

Rob Six
Vacature
De kascommissie controleert de boekhouding (jaarlijks).